سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک بحرینی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
کریم باقرزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد اصفا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

اثرات فا کتورهای زراعی بر عمل کرد رازیانه تحت شرایط بوم شناختی ایران به مقدار کمی بررسی شده است . از مهم ترین فا کتورهای زراعی که در این مطالعه به آن ها پرداخته شده است تر اکم و تاریخ کاشت می باشد. بذرهای رازیانه در سه تاریخ ١٧ فروردین، ۷ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ در سه تر اکم ۵۰*۲۰، ۵۰*۴۰، ۵۰*۶۰ سانتی متر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به اجرا درآمد . در طول آزمایش گیاهان ک شت شده در تاریخ ٢٥ اردیبهشت به دلیل برخورد با گرمای شدید تابستان و عدم رقابت با علف ها ی هرز گرما دوست به شدت آسیب دیده و در نهایت حذف گردید ند. در سال اول اثر تیمار تاریخ کاشت در سطح ۰/۱ معنی دار شد , به طور ی که تاریخ کاشت اول عملکرد بیشتری در مقایسه با تاریخ کاشت دوم داشت (به ترتیب ۶۶۴/۱۱ و ۴۶۰/۸۹ کیلوگرم در هکتار). اثر تر اکم کاشت در این سال معنی دار نشد . در سال دوم هر دو تیمار تاریخ کاشت و تر اکم بر عمل کرد در سطح ١ درصد معنی دار شدند, به طوری که عمل کرد دانه رازیانه در تاریخ کاشت اول بیشتر از تاریخ کاشت دوم شد (به ترتیب ۲۳۱۷/۶ و ۱۶۱۲/۷ کیلوگرم دانه در هکتار) و بیشترین عملکرد در تراکم ۵۰*۶۰ سانتی متر (۲۶۶۹/۳ کیلوگرم دانه در هکتار) حاصل شد.