سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل غدیری – پژوهشگر. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی,
محمدرضا اردکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیرحسین شیرانی راد – استادیار پژوهش. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
محمد کاظم رمضانی – عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان روغنی در استان مرکزی این آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد . هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت به طول شش متر و فاصله خطوط ٦۰ سانتی متر از یکدیگر بود. با ایجاد فاصله بوته روی هر ردیف به میزان ۱۷/۵، ۲۰/۸ و ۲۵/۶ سانتی متر، به ترتیب تراکم های ۹۵، ۸۰ و ۶۵ هزار بوته در هکتار حاصل گردید. در این آزمایش از ارقام آفتابگردان روغنی به نام های زاریا، چرنیانکا، ر کورد و هیبرید آذرگل استفاده شد . هیبرید آذرگل با عمل کرد ۳۸۴۳ و رقم چرنیانکا با عملکرد ۳۷۷۱ کیلوگرم در هکتار عملکرد بهتری را نسبت به سایر ارقام از خود نشان دادند . در بین تراکم ها ی اعمال شده ، حد اکثر عمل کرد با میانگین ۳۶۲۹ و حداقل عمل ک رد با میانگین ۳۴۶۹ کیلوگرم در هکتاربه ترتیب نیتروژنراکم های ۸۰ و ۶۵ هزار بوته در هکتار حاصل شد . در صورتی که کشت به تعویق افتد و یا قرار باشد آفتابگردان به صورت کشت دوم و بعد از برداشت جو کشت گردد، می توان با توجه به زودرس بودن رقم چرنیا نکا، اقدام به کشت این رقم نمود و قبل از برخورد با آب و هوای نامناسب اوایل پاییز عملکرد قابل قبولی را نیز برداشت کرد.