سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی دینانی تیلکی – گروه بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تغییرpH ، زمان ماند و غلظت بر میزان حذف فلوئورید –F و اورتو فسفات(در متن اصلی موجود می باشد) از آب توسط دو نوع خاک شامل خاک رس و خاک آلی هوموسی می باشد. خاک بدلیل دارا بودن کانی های مختلف دارای قابلیت تبادل یونی و جذب سطحی می باشد. که بدلیل ارزان بودن از آن می توان برای حذف بعضی از کاتیونها یا آنیونهای مضر از آبهای زیرزمینی استفاده نمود. در این آزمایش خاک رس و خاک آلی هوموسی هر یک به حجم ۵۰۰ میلی لیتر در دو ظرف قرار داده شد و آب حاوی یونهای فلوئورید و فسفات بصورت جریان رو به بالا (UpFlow) و به شکل ثقلی از خاک ها بطور جداگانه عبور داده شد. با تغییر زمان ماند و غلظت یونها و همچنین با تغییر PH خاک، غلظت آنیونها در آب خروجی از بستر خاک ها در حالتهای مختلف مورد اندازه گیری قرار گرفت.نتایج آزمایشات نشان میدهد که خاک رس قادر است در pH های کمی اسیدی نزدیک خنثی به مقدار قابل توجهی یون فلوئورید را از آب جدا نماید. میزان حذف فلوئورید توسط خاک آلی کم است. همچنین یون اورتو فسفات بخوبی جذب خاک رس و خاک آلی در pH های کمی اسیدی می گردد.مکانیسم حذف یونها توسط خاک از آب پدیده هایی نظیر تبادل یونی، جذب سطحی و نفوذ در ساختار شبکه کریستالی کانی های خاک می باشند.