سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر وفادار – گروه برنامه ریزی تولید دیسپاچینگ ملی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایرا
فرشاد کوچک محسنی – گروه برنامه ریزی تولید دیسپاچینگ ملی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایرا

چکیده:

تغییر سـاعت تابسـتانی ) ) Daylight Saving Time بـا هـدف صــرفه جــویی در مصــرف انــرژی از طریــق کــاهش زمــان استراحت خانواده ها مابین غروب آفتاب تا لحظه خوابیـدن و همچنین جابجابی فعالیتهای روزانه از قریب ۹۰ سال قبل ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا رایج گردیده و هم اکنون در اکثـر کشورهای واقـع بـر مـدارهای شـمالی و جنـوبی بخصـوص کشورهای خارج از منطقه استوائی اجرا میگـردد . تـاثیر تغییـر ساعت تابستانی آنچنان مورد استقبال قرار گرفته که در بعضی از کشورها طرح تداوم آن برای ۹ ماه وحتی تمامی سـال و در بعضی دیگر طرح تغییر ساعت تابسـتانی دوبـل ۲) سـاعته ) رامورد بررسی قرارداده اند . بررسـیهای کارشناسـی تـاثیر عـد م تغییر ساعت تابستانی بربار مصـرفی درطـول نیمـه اول سـال ۱۳۸۵ توسط گروه برنامه ریزی تولید دیسپاچینگ ملی ، به دور از پیش داوری تحت عنوان مقاله حاضر ارائـه گردیـده اسـت . در این مقاله سه روش به منظور بررسی اثـر تغییـر سـاعت در طول دوره م زبور وتحلیل اثرات عدم تغییر سـاعت در سـال ۱۳۸۵ پیشنهاد گردیده است . نتا یج روشها بیانگر تاثیر مثبـت تغییر ساعت تابستانی بر کاهش نیاز مصرف شبکه بـرق ایـران می باشد و تعیین میزان دقیق ضرائب به مطالعـه و کـار بیشـتر نیاز دارد .