سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی پارسا – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
شریف آباد حیدری – عضو هبات علمی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی توانایی تثبیت نیتروژن سویه های بومی همزیست نخود(Cicer arietinum L.)آزمایشی در شرایط مزرعه انجام شد. ارقام آی.ال.سی.۴۸۲ و کاکا به صورت تلقیح شده با ۵ سویه بومی و یک سویه خارجی از ایکاردا و نیز بدون تلقیح (شاهد) و بدون تلقیح با دریافت ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (شاهد نیتروژن) مقایسه شدند. تاثیر سویه ها بر مقدار نیتروژن بخش هوایی، ماده خشک بخش هوایی و کارآیی همزیستی تا مرحله گلدهی و نیز اثرات آن بر عملکرد بیولوژیک و دانه در مرحله رسیدگی کامل، معنی دارنبود، اگرچه این تاثیرات برای بعضی سویه ها مانند سویه ۲۷ چشمگیر بود. با این وجود اثرات متقابل تلقیح و رقم تنها در مورد عملکرد دانه معنی دار بود (۰/۰۵ < p) و تیمارهای رقم کاکا با هر یک از سویه های ۳۴ و ۲۷، افزایش معنی داری نسبت به شاهد نیتروژن نشان دادند. بنابراین به نظرمی رسد توانایی ها و قابلیت های سودمندی در نژادهای بومی باکتری های همزیست نخود وجود دارد که لازم است در سطح گسترده تری مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد .