سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جلینی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق اثرات تنش آبی و ازت روی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند ) ) Beta Vulgaris L. مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش در سال ۱۳۸۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان به اجرا در آمد . طرح آماری مورد استفاده، کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی بود که در سه تکرار انجام گرفت . فاکتورها شامل سه سطح آبی ( بدون تنش آبی، تنش مداوم و تنش ابتدایی ) و سه سطح ازت ) ۸۰ ، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار ) بود . سطوح آبی به عنوان عامل اصلی و مقادیر ازت به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . عملکرد ریشه، درصد قند خالص و ناخالص، عملکرد شکر، درصد قند ملاس و کارایی مصرف آب صفاتی بود که اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبی روی تمام صفات، به استثنای درصد قند خالص و ملاس، معنی دار می باشد . با افزایش مقدار آب مصرفی، عملکرد ریشه افزایش ولی درصد قند کاهش یافت . اثر مقادیر ازت روی تمام صفات معنی دار بود . اثرات متقابل به استثنای درصد قند ناخالص در خصوص باقی صفات معنی دار بود . در تیمار بدون تنش آبی با افزایش ازت، مقدار عملکرد ریشه نیز افزایش یافت، در صورتی که افزایش عملکرد در تیمارهای تنش آبی بسیار جزئی بود . از نظر عملکرد، تیمار بدون تنش آبی با مصرف ۱۶۰ کیلوگرم ازت در هکتار نتیجه بهتری داشت ولی تیمارهای تنش، بخصوص تنش مداوم، کارایی مصرف آب بالاتری را نشان دادند