سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکیبا شاهمرادی – موسسه اصلاح وتهیه نهال بذرکرج
حسن زینالی – دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
جهانفر دانشیان – موسسه اصلاح وتهیه نهال بذرکرج,
علی احمدی – دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خش کی در مراحل مختلف رشد ٢٠ رقم ولاین سویا ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل با ٢٠ تیمار ، ٣ تکرار و سه محیط : بدون تنش، تنش در دوره زایشی و تنش در دوره رویشی و زایشی در مزرعه موسسه تحقیقات نهال و بذر در سال زراعی ٨٠ اجرا گردید . صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل تعداد ‐٨١ روز تا گلدهی ، طول دوره گلدهی ، ارتفاع بوته ، تعداد گره در ساقه ، فاصله اولین غلاف از سطح زمین ، تعداد شاخه فرعی ، وزن بوته ، . . . عملکرد و شاخص برداشت بود . بروز تنش خشکی در طول دوره رشدرویشی موجب کاهش میانگین تعداد شاخه فرعی ، ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه می شود و این امربه نوبه خود موجب کاهش معنی داری در میانگین تعداد و وزن غلاف در بوته ، تعداد دانه دربوته و وزن صد دانه شد. بعلاوه تنش خش کی درصد روغن را نیز در دانه های سو یا کاهش داد تنها صفتی که در شرایط تنش تقویت شد ، درصد پروتیین دانه بود که البته این افزایش در مقابل کاهش عمل کرد ناشی از تنش ناچیز بود . در میان ارقام مورد بررسی رقم شماره ٤ (Vocvoca Donalacoc) از نظر میانگین ، تعداد غلاف ، وزن غلاف و تعداد دانه بهترین رقم بود و این درحالی بود که این رقم در مقایسه با سایر ارقام میانگین ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه کمتری داشت.