سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا عیوضی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
کیارش افشارپور رضائیه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
حسین رنجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محسن رشدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای آن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ۵ رقم ذرت (SC 704 و SC 700 و SC 647 و SC 500 و SC 108) دو آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز انجام شد . نتایج نشان داد که عملکرد دانه ، اجزا عملکرد و عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش کم آبی قرار گرفت . بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه و ماده خشک در تیمارهای تحت تنش، به ترتیب متعلق به ارقام SC 704 و SC108 بود. میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بلال تحت تنش در مقایسه با شرایط بهی نه رشد به ترتیب ۴۷/۰۶، ۴۶/۱۲، ۱۷/۵۳ و ۳۰/۴۷ درصد کاهش یافت . همچنین، در میان مواد گیاهی مورد آزمایش، هیبرید SC 704 با پتانسیل عملکرد و شاخص تحمل به تنش بالا (STI)، تحت شرایط تنش کم آبی مناسب شناخته شد.