سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صفاهانی لنگرودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
محمدرضا چائی چی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی،
فرود بذرافشان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی بر کیفیت بذر تولیدی ، عملکرد بذر و خصوصیات رویشی دو رقم سورگوم دانه ای رقم کیمیا و سپیده تحت تاثیر رژیم های مختلف کم آبیاری مورد مقایسه قرار گرفتند . طرح آزمایشی با آرایش اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد . عملکرد بذر با افزایش شدت تنش رطوبتی از یک روند کاهشی پیروی کرد، بطوریکه در تیمار شاهد میانگین عمل کرد بذر در حدود ۴ تن در هکتار و در تیمار حد اکثر تنش رطوبتی به ۱/۵ تن در هکتار تقلیل یافت . درصد جوانه زنی بذور حاصل از رقم سپیده (در سطح معنی داری ۵%) بالاتر از کیمیا بود . رقم سپیده از ثبات بیشتری در جوانه زنی در سطوح مختلف تنش برخوردار گردید ، حال آ نکه رقم کیمیا در سطح دوم تنش دارای کمترین مقدار جوانه زنی (حدود ۲۵%) بود. سرعت جوانه زنی در سطح ۲ و ۳ تنش افزایشی یافت و در این خصوص رقم کیمیا نسبت به سپیده برتری نشان داده است . رقم کیمیا در مجموع از سرعت جوانه زنی بیشتری نسبت به سپیده برخوردار بود . وزن گیاهچه کیمیا در سطح ۲ تنش و سپیده در سطح ۳و ۴ تنش به شدت نسبت به شاهد کاهش یافت.