سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود دادیور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدعلی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمیدرضا دری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

لوبیا با دارا بودن پروتئین و کربوهیدرات بالا جایگاه ویژه ای در جیره غذایی انسان دارا می باشد و می تواند جایگزین مناسبی برای گوشت برای اقشار کم درآمد باشد (۳) بدلیل قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود منابع آب، تحقیق در مورد یافتن ارقام لوبیا متحمل به خشکی به عنوان یک راهکار مؤثر جهت مقابله با این تنش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . تحقیقات مربوطه به شناسائی ارقام متحمل به خشکی از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد . میزان تأثیر خشکی بر روی عملکرد بستگی به شدت تنش، زمان اعمال تنش وژنوتیپ گیاه دارد . کاهش عملکرد لوبیا در اثر تنش رطوبتی از ۲۰ تا ۸۰ درصد گزارش شده است . که در مرحه زایشی بیشتر از مرحله رویشی است . تنش در مرحله رویشی به طور متوسط باعث ۳۸ درصد و در مرحله زایشی باعث ۴۵ درصد کاهش عملکرد می باشد (۴ ، ۱ و۵ )علاوه بر عملکرد، تنش آبی موجب کاهش در تعداد غلاف و تعداد بذر در بوته، درصد پروتئین، تثبیت نیتروژن، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب می
گردد (۲ ، ۳ و ۴ )لذا این طرح با هدف شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی و بررسی وضعیت کارایی مصرف آب در آنها به اجرا در آمد .