سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن رشدی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
حسین حیدری شریف آبادی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مهدی کریمی – اساتید گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
قربان نورمحمدی – اساتید گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر شاخص های رشد و عمل کرد دانه سه رقم آفتابگردان روغنی طی سال های ١٣٨٢ و ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی آزمایشی به صورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی در شش سطح (شامل ۷۰- ۷۰-۷۰، ۹۰-۹۰-۹۰، ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰، ۹۰-۷۰-۹۰، ۱۱۰-۷۰-۱۱۰ و ۹۰-۹۰-۱۱۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A به ترتیب از مرحله استقرار بوته تا رویت طبق ، رویت طبق تا شروع زرد شدن طبق وشروع زرد شدن طبق تا رسیدگی فیزیولو ژیکی اعمال گردید ) و رقم به عنوان عامل فرعی در سه سطح (شامل رکورد، های سان ٣٣ و آرماویرسکی) انتخاب شدند . نتایج نشان داد که با کاهش میزان آب مصرفی و بروز تنش خشکی مقادیر شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی کاهش یافتند که علت عمده آن کاهش سطح و تعداد برگ ، اختلال در فتوسنتز و کاهش تولید ماده خشک در سطوح کم آبیاری همچون سطح ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متر بو د. در بین ارقام آزمایشی هم ر کورد و های سان ٣٣ از لحاظ شاخص های رشد وضعیت مطلوبی را نسبت به آرماویرس کی داشتند . مقایسه میانگین تیمارها نشان داد حد اکثر تعداد دانه در طبق با ١٠٦٨ دانه و عملکرد دانه و روغن به ترتیب با ۵۱۲۵/۴ و ۲۳۸۲/۶ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری ۷۰-۷۰-۷۰ میلی متر تبخیر بود ، با وجود این تیمار آبیاری ۹۰-۷۰-۹۰ میلی متر اختلاف معنی داری با سطح ۷۰-۷۰-۷۰ میلی متر از لحاظ عمل کرد دانه و روغن نشان نداد ند . در تیمار ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متر کمترین مقادیر عمل کرد دانه و روغن و اجزاء عمل کرد به دست آمد. تعداد دانه در طبق در بین اجزا عمل کرد بیشترین همبستگی (۰/۷۱۱=r) را با عمل کرد دانه نشان داد . ارقام رکورد و های سان ٣٣ از لحاظ صفات مورد مطالعه نسبت به رقم آرماویرسکی برتر بودند و اختلاف معنی داری با آن نشان دادند . مقایسه میانگین های اثر متقابل دو فاکتور نشان داد دو رقم رکورد و های سان ٣٣ با سطح آبیاری ۷۰-۷۰-۷۰ میلی متر حد اکثر قطر طبق ، تعداد دانه در طبق ، عملکرد دانه و روغن را داشتند . نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد که ک شت ارقام روغنیآفتابگردان (های سان ٣٣ و ر کورد) با فاصله آبیاری ٩٠ میلی متر تبخیر در اوایل و اواخر فصل رشد برای منطقه خوی مناسب می باشند . ولی به دلیل حساسیت به کم آبی زمان آبیاری در مرحله رویت طبق تا زرد شدن آن بایستی بر اساس ٧٠ میلی متر تبخیر تنظیم گردد.