سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آنیتا بابکی – کارشناس آموزش، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
فرشته خالقی – کارشناس مسوول آموزش، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

چکیده:

محیط زیست سمبلی از زندگی است و تداوم زندگی انسان در گرو حفظ و نگهداری سمبل ها است . امروزه با توجه به روند افزایش جمعیت در جهان و نیاز جوامع بشری به منابع آب، بررسیهای زیادی برروی آبهای شرب، زیرزمینی و .. انجام شده است و بررسی ها نشان می دهد اگر پیشرفت و توسعه شهرها به همین منوال ادامه یابد تا ۴۰ سال آینده منابع آب موجود جوابگوی نیازهای جوامع بشری نخواهد بود . یکی از مهمترین و مفیدترین روشهای افزایش منابع آب جلوگیری از انواع آلودگیها است . در این تحقیق آثار زیست محیطی توسعه مناطق مسکونی و صنعتی و اثرات آن ها بر آلودگی منابع آب زیرزمینی شهرستان کرمان مورد مطالعه قرار گرفته است . در این مقاله عواملی که تا حدی در آلودگی ناشی از توسعه در بخشهای صنعتی، شهری، روستائی و کشاورزی در محدوده مشخصی از شهرستان دخالت دارند مورد بررسی قرار گرفته اند . از داده های اندازه گیری شده می توان به فاکتورهایی مانند اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD) ، کل مواد جامد محلول (TDS) ، کدورت (FTU) ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) ، اسیدیته (PH) اکسیژن محلول (DO) و تعدادی از فلزات سنگین اشاره کرد . تجزیه و تحلیل داده های مذکور در ۲۰ نمونه و مقایسه آن با استانداردها انجام شده است ( جدول ).۱ نتایج حاصل از داده های اندازه گیری شده بیانگر بالا بودن بعضی از عناصر مهم در آبهای زیرزمینی است که با افزایش نرخ جمعیت به طور مرتب به آلودگیهای مذکور اضافه می شود و در نهایت تخریب سفره های آب را به دنبال دارد.