سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام افتخار جوادی – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدرضا نیک فال – کارشناس منابع آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در این مطالعات، حوضه آبریز دز و کارون به عنوان تامین کننده بخش مهمی از انـرژی برقـابی کشـور در حال حاضر و افق زمانی آینده، مورد توجه قرار گرفته و اثرات توسعه حوضه آبریز با محوری ت بهـره بـرداری آتی از سدهای اجرایی و مطالعاتی، پروژه های انتقال بین حوضه ای و افزایش نیازهای آبی در دشت خوزسـتان با استفاده از شبیه سازی سیستمی مورد ارزیابی قرار می گیرد . به این منظور با توجه بـه زمـان بنـدی پـروژه هـای مذکور، طرحهای موجود به همراه ترکیب های گونا گونی از طرحهای اجرایی و مطالعاتی در قالب سـناریوهای مختلف در نظر گرفته شده و با فرض معلوم بودن ظرفیت نصب نیروگاهها بر مبنای آخـرین گزارشـهای مصـوب ، تغییرات زمان کارکرد هر یک از آنها جهت رسیدن به معیارهای طراحی تعیـین گردیـد . سـپس پتانسـیل تولیـد
انرژی برقابی در سطح حوضه شامل انرژی مطمئن و ثانویه تعیین شده و نتایج آن در سناریوهای مختلف ارائـه و تحلیل گردیده است