سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن اعتصامی –
حسینعلی علیخانی –
ناهید صالح راستین –

چکیده:

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تعیین توان تولید کمی وکیفی IAA و آزمون درون شیشه ای ارزیابی اثرات کاربرد سویه های ریزوبیومی برتر مولد IAAبر روی شاخص های رشد گیاه گندمدر این تحقیق تعداد ۵جدایه‎ باکتری ریزوبیومی انتخاب شد و پتانسیل آنها در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. نتایج آزمون گلخانه ای بر روی گیاه گندم نشان داد که هم تیمار باکتری و هم تیمارنقره و تریپتوفان بر روی پارامترهای اندازه گیری شده اثر معنی دار(P<0.01) داشته است. مقایسه میانگین تیمار نقره و تریپتوفان برپارامتر اندازه گیری شده نشان داد که کاربرد توام نقره و تریپتوفان نسبت به کاربرد نقره و تریپتوفان به تنهایی و شاهد سبب افزایش معنی داری در پارامترهای اندازه گیری شده گردیده استبنابراین مهمترین مکانیسم تحریک رشد گیاه توسط سویه‌های ریزوبیومی، تولید فیتوهورمون ایندولی (IAA) می‌باشد که نتیجه آن رشد بهتر ریشه، و در پی آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی (K ، P و N) و در نتیجه، افزایش رشد گیاه می‌باشد.این نتیجه بیانگر این واقعیت می باشد که باکتریهای زیزوبیومی از طریق افزایش سیستم ریشه ای مانع از هدر روی کود شیمیایی می شوند که نتیجه آن کاهش خطر آلودگی های زیست محیطی مانند آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و…می باشد.