سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید رضایی پور – دانشجوی دوره دکتری تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
تقی قورچی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسنی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامرضا قربانی – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از کنجاله کانولا در جیره بره های پرواری آتابای ( دالاق ) و نیز بررسی پاره ای از ویژگیهای تغذیه ای این کنجاله در مقایسه با کنجاله پنبه دانه، آزمای شی در قالب
یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۵ تکرار (بره) در هر تیمار انجام شد . گروههای آزمایشی شامل ۶۶ و ۱۰۰ درصد کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه بودند . طول دوره پروار ، سطوح صفر، ۳۳
۸۴ روز در نظر گرفته شد و در پایان دوره پرواربندی آنالیز لاشه در مو رد هر گروه به عمل آمد . یافته های این تحقیق نشان دادند که سطوح مختلف کنجاله کانولا بر روی اضافه وزن روزانه کل و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی داری نداشت (۰/۰۵>P) مقدار خوراک مصرفی روزانه اختلاف معنی داری را نشان داد (۰/۰۵>P) همچنین به جز در مورد وزن کبد، از لحاظ سایر اجزاء و خصوصیات لاشه اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (۰/۰۵>P) با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق جایگزینی کامل کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه در جیره بره های پرواری، سبب کاهش قدرت پرواری این بره ها نشد.