سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم شاپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
شهربانو عریان – استاد گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
عباس اسماعیلی ساری – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
مینا رستمی – استادیار گروه بهداشت و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر تاثیر فلز مس بر گونه ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. ابتدا میزان Lc50-96h مس بر روی ماهیان انگشت قد وبالغ محاسبه گردید که به ترتیب ۲۷/۰ و ۳/۲ میلیگرم در لیتر بدست آمد، سپس به منظور بررسی بروز ضایعات احتمالی میکروسکوپیک، بافتهای عضله، گناد و کبد ماهی کپور معمولی که درمجاورت با فلز مس قرار داشت در دامنه غلظت های (۲ الی ۵/۶ میلی گرم در لیتر) تهیه و پس از تهیه مقاطع، از نقطه نظر هیستوپاتولوژی مورد مطالعه میکروسکوپیک قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که در کبد پس از قرارگیری در مجاورت فلز مس، پدیده هایی نظیر دژنرسانس چربی، پرخونی، خونریزیدر غلظت های بالاتر نکروز و هجوم لنفوسیت ها و التهاب کپسول کبدی مشاهده گردید. در تخدان دژنره شدن تخمک ها و در بیضه نفوذ سلولهای آماسی ورسوب هموسیدرین در داخل بافت بیضه وافزایش بافت همبندی قابل مشاهده بود.در عضلات ضایعه ای مشاهده نگردید. همچنین میزان تجمع زیستی فلز مس در سه بافت عضله، گناد و کبد در سه غلظت زیر کشنده مس (۱/۰، ۵/۱۰ میلی گرم در لیتر) به کمک روش جذب اتمی تعیینگردید. نتایج تحمیل شده بیانگر حداقل میزان تجمع مس در عضلات وحداکثر میزان تجمع مس درکبد ماهی کپور معمولی می باشد.