سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه عبدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت
امیر فیاض مقدم – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مرتضی قدیم زاده –
مجتبی قانع جهرمی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی

چکیده:

به منظور پی بردن به اثرات کاهش سطح برگ ها بر روی میزان عملکرد دانه و درصد روغن در مراحل مختلف دوره زایشی آفتابگردان و حساسترین مرحله به حذف برگ ها ، این آزمایش در سال ١٣٨٣ به صورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکد ه کشاورزی دانشگاهارومیه به اجرا گذاشته شد . در این آزمایش اثرات حذف برگ در چهار مرحله (R۶ ، R۵ ، R2 و R7) با سه شدت برگ ریزی (۲۵%، ۵۰% و ۷۵% ) در مقایسه با شاهد (بدون برگ ریزی ) بر روی صفات وزن هزار دانه، درصد مغز دانه ، عملکرد در هکتار ، درصد روغن در دو رقم هیبرید آلستار و اروفلور مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که، اثر برگ ریزی در مراحل مختلف زایشی و درصدهای مختلف برگ ریزی در این مراحل و اثر متقابل آن ها بر روی وزن هزار دا نه، درصد مغز دانه ، عملکرد در هکتار و درصد روغن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار می باشد. در حالیکه در مورد عمل کرد دانه و درصد روغن اثر متقابل سه گانه رقم ، مراحل برگریزی و شدت های مختلف آن نیز در سطح احتمال ١ درصد معنی دار شدند. با توجه به این که مرحله تشکیل و پر شدن دانه ها بعد از زمان حذف برگ ها در مراحل R2 و R5 واقع شده بود ، بیشترین تغییرات ناشی از حذف برگ ها، در صفات مرتبط با عملکرد نظیر وزن هزاردانه در مراحل R2 و R5 مشاهده گردید و به تبع آن ، کاهش در عمل کرد دانه و روغن حاصل شد.