سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف سعادت – کارشناس ارشد زراعت
بهزاد ثانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مجتبی محمودی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حسین زاهدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات خاک ورزی بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در ارقام مختلف سویا آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد، به طوری که دارای دو فاکتور شامل خاک ورزی و رقم بوده و فاکتور خاک ورزی در سه سطح شامل شخم + دو دیسک عمود بر هم، دو دیسک عمود بر هم و بدون هیچ گونه عملیات خاک ورزی و فاکتور رقم در دو سطح رقم ) BP تلار ) و رقم ) JK ساری ) می باشد . تعداد دانه در غلاف تحت تأثیر خاک ورزی و رقم قرار گرفت به طوری که کم ترین تعداد دانه در بوته برای عملیات خاک ورزی حداقل شخم ۱۵۴/۷ به دست آمد و برای عملیات خاک ورزی بدون شخم و شخم عمیق به ترتیب برابر ۱۹۶/۹ و ۱۹۴/۸ عدد حاصل گردید . وزن هزار دانه و عملکرد دانه فقط تحت تأثیر رقم قرار گرفتند که بیش ترین وزن هزار دانه برای رقم ۲۰۲/۲۶) BP گرم ) و بیش ترین عملکرد دانه برای رقم JK با ۴۹۲۲/۳) کیلوگرم در هکتار ) بیش از رقم ۳۸۰۶/۶) BP کیلوگرم در هکتار ) می باشد .