سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف سعادت – کارشناس ارشد زراعت,
بهزاد ثانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین,
محمد نصری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین,
مجتبی محمودی – مربی پژوهشی

چکیده:

به منظور تعیین اثرات خاک ورزی روی خصوصیات زراعی سویا آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در شهرستان نکا در محل زمین های مر کز تحقیقات بایع کلا نکا به اجرا درآمد . آزمایش به صورت اسپلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمار ها شامل عملیات خاک ورزی بدون شخم ، شخم حفاظتی و شخم مرسوم و ارقام سویا شامل j,k (ساری گل) و BP (تلار) بودند. صفات ارتفاع بوته ، تعداد شاخه ها و تعداد گره تحت تاثیر هیچ کدام از تیمار ها قرار نگرفت . ارتفاع پایین ترین شاخه فرعی از سطح زمین ، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته و عمل کرد به لحاظ آماری در سطح احتمال ٥ درصد معن ی دار شدند . پایین ترین شاخه فرعی از سط ح زمین فقط تحت تاثیر عملیات خاک ورزی قرار گرفت به نحوی که بالاترین شاخه فرعی از سطح زمین (۱۸/۳۹cm) برای تیمار بدون شخم بدست آمد . تعداد دانه در بوته تحت تاثیر اثر متقابل خاک ورزی و رقم قرار گرفت، بیشترین تعداد دانه در بوته (۱۹۴/۴ عدد ) تیمار بدون شخم و در رقم J.K (205/9 عدد ) حاصل گردید . به ترتیب تعداد غلاف در بوته تحت تاثیر عملیات خاک ورزی و رقم و اثر متقابل آن ها قرار گرفت به نحوی که بیشترین تعداد غلاف . به ترتیب برای عملیات بدون شخم (۸۹/۵ عدد)، برای رقم J.K (94/4 عدد) و اثر متقابل بدون شخم و رقم J.K (87/1 عدد) حاصل شد . عملکرد دانه فقط تحت تاثیر رقم قرار گرفت به طوری که بیشترین عمل کرد دانه برای رقم J.K (4922/3 کیلوگرم در هکتار) بدست آمده بود.