سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید طیبی –
ایمان دهقان –
رئوف امیری پور –
محسن علوی –

چکیده:

زایلازین در ا یران یکی از پرمصرف ترین داروها در گروه خود می باشد ، ولی از آنجا که هنوز در مورد اثرات آن ، به خصوص در مورد گاوهای آبستن، تناقض هایی وجود داشت، تحقیقی در این رابطه لازم به نظر می رسید . در این بررسی به صورت تصادفی ۵۴ راس گاو بومی آبستن شهرستان گرمسار، از ۵ گاوداری سنتی انتخاب و بر اساس ماه آبستنی، به ۹ گروه ۶ تایی تقسیم و از لحاظ تغذیه و نگهداری در شرایط تقریبا یکسان قرار گرفته شدند . در این مطالعه داروی زایلازین ۲% سفارش سازمان دامپزشکی کشور، ساخت کشور هلند ، مورد استفاده قرار گرفت . به تمامی گاوها ی هر گروه ، ۲ مرتبه با فواصل ۳ روز در نیمه دوم ماه آبستنی گروه بندی شده ، به ترتیب با دوزها ی ۰/۰۵ و ۰/۲ میلی گرم پر کیلوگرم تزر یق صورت گر فت و صحت ماه آبستنی تشخیص داد ه شده ، بر اساس تار یخ تلقیح و روز تولد گوساله، مبنا ی تا یید کننده تشخیص درست در نظر گرفته شد . تمامی ۵۴ راس گاو انتخاب شده ، گوساله ها یشان را سالم و بدون هیچ مشکلی بدن یا آوردند . اگرچه در بعضی از منابع یک منع مصرف در رابطه با مصرف داروی زا یلازین را در یک ماه آخر آبستنی و بعضی از منابع د یگر، حتی در ۳ ماه آخر آبستنی بدلیل ایجاد انقباض های رحمی یادآوری کرده اند، ولی در ا ین بررسی، این ادعا مورد تا یید قرار نگرفت . در پا یان شا یان ذکر می باشد که ا ین بررسی در مورد گاوهای بومی شهرستان گرمسار انجام شده و ممکن است نتیجه متفاوتی در مورد نژادها ی د یگر گاو د یده شود و بهتر است تا به انجام رسیدن تحقیقات جامع تر، از دوزها ی پا یین زا یلازین در ماهها ی پایانی آبستنی، در مورد نژادها ی د یگر گاو استفاده شود .