سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید نجارنژاد مشهدی –
محمدرضا اصلانی –
مهدی بلالی مود –
محبوبه آزاد –

چکیده:

سرب یکی از مهمتر ین فلزات سمی است . بدنبال آلودگی محیط با ا ین عنصر و ورود آن به چرخه غذا یی و آب ، اثرات سمی آن در دامها و انسان بروز می کند . مطالعات قبلی در حیوانات نشان داده، تجویز سیر اثرات قابل ملا حظه ا ی در مقابل مسمومیت با فلزات سنگین از جمله سرب دارد . آلیسین یک ترکیب حاوی گروه تیول و ماده موثره موجود در گیاه سیر است . در این مطالعه اثر آلیسین بر مقدار سرب خون کامل و بافتها ی مختلف گوسفند، بدنبال ا یجاد مسمومیت تحت بالینی سرب مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور به ۹ راس گوسفند ماده به وزن ۲۹-۲۵ کیلوگرم، استات سرب با دوز ۸۰ mg/kg در روز برای ۵ روز خورانده شد . بعد حیوانات بصورت تصادفی به دو گروه کنترل ۴) راس ) و درمانی ۵) راس ) تقسیم شدند . گروه درمانی آلیسین ۵۰ mg/kg ، دو بار در روز، برای ۵ روز و گروه کنترل بعنوان شاهد منفی فقط شبه دارو در یافت کردند . نتایج حاصل از بررسی آماری داده ها نشان داد آلیسین بطور معنی داری در کاهش عیار سرب خون و کلیه گوسفندان درمان شده موثر بود ) ).p< 0,05 همچنین آلیسین بطور مشخصی باعث کاهش میزان سرب استخوان و تخمدان گوسفندان گروه درمانی شده .(p=0,069)