سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدایمان تقوی دینانیر –
سیدجاوید آل داود –
غلامرضا عابدی –
رضا صداقت –

چکیده:

مقدمه : غشاء آمن یوتیک،دارای خواص ضد التهابی،ضد عروق زایی و آنتی پروتئینازی بوده و در این بررسی، اقدام به ارزیابی اثرات التیامی این پرده ها و مقا یسه آن با استیل سیستئین در التیام زخمها ی تجربی ایجاد شده توسط سود سوز آور NaOH در قرنیه خرگوش شده است . در این بررسی ۵ خرگوش استفاده شدند . برای ایجاد سوختگی قلیایی قرنیه،
یک کاغذ صافی مدور به قطر ۴ میلی متر آغشته به سود ۱ نرمال ( مرک ) برای مدت ۳۰ ثانیه در وسط قرنیه قرار داده شد . پس از آن،بلافاصله قرن یه چشم راست ۴ خرگوش مورد مطالعه توسط غشاء آمنیوتیک بصورت پچ Patch پوشانده شدند،و چشم چپ هر ۱۲ ساعت با دو قطره استیل سیستئین %۳ تحت درمان قرار گرفتند . یک خرگوش هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و هر ۱۲ ساعت محلول نرمال سالین دریافت کرد . پس از یک هفته، چشمها ی راست بطور مجدد با غشاء آمن یوتیک پوشانده شدند . پس از ۲ ماه،خرگوشها برای بررسی ها ی پاتولوژی به طریق انسانی کشته شدند . التیام قرنیه در ناحیه دچار سوختگی در تمام چشمها شکل گرفت . اما قرنیه چشمهای راست ( تحت پیوند غشاء آمنیوتیک ) بطور محسوسی علائم التیام مناسب تری را نسبت به قرنیه چشمها ی چپ بدنبال داشتند . بطوریکه نکروز و متاپلا زی فیبروبلاستیک کراتوسیت ها در قرنیه چشمها ی چپ و گروه شاهد تا اندازه ا ی هنوز وجود داشت . عروق زا یی و ارتشاح سلولهای آماسی نیز در چشم چپ ۳ خرگوش و چشم ها ی شاهد و چشم راست ۲ خرگوش مشاهده شد . جهت افزا یش اثرات درمانی پرده ها ی جنینی با توجه به کوتاه بودن ماندگاری آنها روی قرنیه ۴) الی ۷ روز ) ، اقدام به پیوند مجدد آنها شد . اگر چه عوارض ناشی از جراحی و بخیه ها ی مجدد را طی هفته ها ی اول بدنبال داشت . اما قرنیه ها ی تحت پیوند غشاء آمنیوتیک اثرات التیامی مناسبتری را پس از گذشت ۸ هفته نشان دادند .