سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
نیلوفر جعفری – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
مهنام رحیم زاده – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران

چکیده:

یکی از بیشتری ن جاذبـه هـای آینـده هیـدروژن بعنـوان حامـل انرژی آن است کـه مـی توانـد از آب تولیـد شـود . هیـدروژن بالاترین میزان انرژی را به ازای هر واحد جرم در مقایسـه بـا سایر سوختهای شیمیایی دارد . فرایند سـوختن آن هـیچ گونـه آلودگی تولید نمی کنـد و از آن در پیلهـای سـوختی مـی تـوان استفاده نمود . الکترولیز آب یکی از سـاده تـرین روشـها بـرای بدست آوردن هیدروژن از آب است . هیدروژنی کـه از طریـق روش الکترولیز آب تولیـد مـی شـود، مـی توانـد بعنـوان یـک آلترناتیو، نقش مهمی در مقایسه بـا سـایر سـوختهای متـداولبازی کند . در این مقاله تجزیه الکتریکـی محلـول در دماهـای مختلف بین ۸ -۴۲ ۰ C در الکترولیز آب ۵ kW سیسـتم انـرژی مستقل از شبکه سایت طالقان انجام شده است و اثرات دما بر راندمان تولید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفته است .