سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیداد نوروزی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی –
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی –
فتح ا… پورفیاض – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی –
یدا… مرتضوی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی –

چکیده:

در این تحقیق ، پارامترهای مؤثر بر روی افزایش حساسیت سنسور نسبت به گاز منواکسید کربن و هم چنین انتخابگری آن در محیطهایی که به غیر از منواکسیدکربن گاز دیگری حضور دارد ،مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج آزمایشها بیانگر آن است که با اضافه کردن پلاتین ) ) Pt ، اکسیدسیریم ) CeO2) و آلومینا ) ) Al2O3 حساسیت و انتخابگری نیمه هادیهای پایه دی اکسیدقلع
نسبت به غلظتهای مختلف ) ٢٨٠٠ ppm ، ١٤٠٠ ، ) ٧٠٠ ازگازهای متان و مونو اکسیدکربن در هوا در محدوده دمایی ٢٥٠ تا٤٥٠°C. تغییر می کنند
دی اکسید قلع (SnO2) یکی از اکسیدهای فلزی نیمه هادی می باشد . که نسبت به حضور گازهای قابل احتراق و سمی نظیر متان و مونوکسید کربن ، حساسیت نشان می دهد . این حساسیت به صورت تغییرات هدایت الکتریکی نیمه هادی می باشد . تغییرات دما و اضافه کردن بعضی از افزودنیها بر حساسیت دی اکسید قلع نسبت به گازهای قابل احتراق موثر می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش دما حساسیت دی اکسید قلع به CO و CH4 افزایش پیدا می کند . اضافه کردن پلاتین منجر به افزایش انتخابگری نسبت به متان در دماهای بالا تر از ٣٥٠°C می شود، افزودن اکسید سیریم حساسیت به متان را به طور کامل از بین می برد در حالی که حساسیت به مونوکسید کربن باقی می ماند . همچنین اضافه کردن آلومینا باعث افزایش مقاومت نیمه هادی و کاهش تغییرات حساسیت با دما شده است .