سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بمنظور تعیین مطلوب ترین دور آبیاری جهت استفاده بهینه از آب برای تولیدد دو رقم سویا (ویلیامز، استیل) و مقایسه اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاء عملکرد، دو رقم مناسب منطقه کرمان (ویلیامز وکلارک) آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان باجرا در امد. دور ابیاری در سه سطح (حدود ۶۵-۷۰ میلیمتر) و ۹۰-۸۵ و ۱۱۰-۱۰۵ روز یکبار بد. بترتیب حدود ۷۰، ۸۵ و ۱۰۵ میلیمتر تبخیر از طشت A) ، صفات اندازه گیری شده شامل صفات مورفولوژیکی تعداد غلاف در هر گره تعداد دانه در غلاف و در بوته ، وزن صد دانه و همچنین عملکرد دانه، درصد پرورش دانه و کارایی مصرف آب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری درعملکرد اختلاف معنی داری، وجود داشت. بیشترین عملکرد متعلق به دور آبیاری ۶ روز با عملکرد ۳۰۳۸ تن در هکتار بود و رقم ویلیامز حساسیت بیشتری نسبت به رطوبت خاک نشان داد. حداقل کارایی مصرف آب مربوط به دور ابیاری ۱۰ روز و مربوط به دور ابیاری ۶و۸روزه بود. آزمایش نشانمی دهد که رقم ویلیامز در کرمان راندمان مصرف آب بالتری نسبت به رقم کلارک دارد.