سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بمنظور تعیین مطلوب ترین دور آبیاری جهت استفاده بهینه از آب برای تولید دو رقم سویا (ویلیامز، استی ل) و مقایسه اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاء عملکرد؛ دو رقم مناسب منطقه کرمان (ویلیامز و کلارک) آزمایشی در سال زراعی ۸۰- ۱۳۷۹ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان باجرا در آمد . دور آبیاری در سه سطح (حدود ۶۵-۷۰ میلیمتر و ۹۰-۸۵ و ۱۱۰-۱۰۵ روز یکبار بود . بترتیب حدود ۷۰ ، ۸۵ و ۱۰۵ میلیمتر تبخیر از طشت A صفات ا ندازه گیری شده شامل صفات مورفولوژیکی : تعداد غلات در هر گره، تعداد دانه در غلاف و در بوته، وزنصد دانه و همچنین عملکرد دانه، درصد پرورش دانه و کارائی مصرف آب اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری در عملکرد اختلاف معنی داری، وجود داشت. بیشترین عملکرد متعلق به دور آبیاری ۶ روز با عملکرد ۳۰۳۸ تن در هکتار بود و رقم ویلیامز حساسیت بیشتری نسبت به رطوبت خاک نشان داد . حداقل کارائی مصرف آب مربوط به دور آبیاری ۱۰ روز و مربوط به دور آبیاری ۶ و ۸ روزه بود . آزمایش نشان می دهد که رقم ویلیامز در کرمان راندمان مصرف آب بالاتری نسبت به رقم کلارک دارد.