سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک سیدپورمند –
سیدعلی شبستری اصل –
بهرام عمواوغلی –

چکیده:

سالم بودن این داروی قلبی درانسان وسگ گزارش شده است ولی هیچ گونه گزارش وسند علمی درمورد کاربرد وسلامت این دارو درگربه موجود نمی باشد . به علت نبود هیچ گونه مدرک عملی درمورد دوزها ی مصرفی درگربه ازدوزها ی معمول درسگ یعنی ۴ و ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ابتدا ی آزمایش استفاده شده است . آنزیم های کبدی زیر
مورد آزمایش قرار گرفتند : لاکتات دهیدروژناز، کراتین فسفوکیناز، آلانی ن ترانسفراز و آسپارتات ترانسفراز . درادامه تحقیق از دوزهای افزایش ی ( سمی ) بهره گرفته شد که این دوزها عبارت بودند از : ۱۵ ، ۲۰ و ۴۰ میلی گر م به ازا ی هرکلیوگرم وزن بدن . بعدازهربارتجویز دارو اقدام به خون گیری گردید . هیچ گونه اختلاف معنی داری درمیزان آنزیم ها ی کبد ی مشاهده نگردید که این خود می تواند دلیلی برسالم بودن این دارو درگربه ها باشد .