سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک سیدپورمند –
سیدعلی شبستری اصل –
بهرام عمواوغلی –

چکیده:

سالم بودن این داروی قلبی درانسان وسگ گزارش شده است ولی هیچ گونه گزارش وسند علمی درمورد کاربرد وسلامت این دارو درگربه موجود نمی باشد . به علت نبود هیچ گونه مدرک عملی درمورد دوزها ی مصرفی درگربه ازدوزها ی معمول درسگ یعنی ۴ و ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بدن در ابتدای آزمایش استفاده شده است
ودرادامه تحقیق از دوزها ی افزایشی ( سمی ) بهره گرفته شد که این دوزها عبارت بود ند از : ۱۵ ، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم به ازای هرکلیوگرم وزن بدن.
یک تا دو روز پس از اتمام آزما یش اقدام به بیوپسی کبدی کردیم . نکروز کبدی تنها در دو نمونه مشاهده شد . تغییرات دژنراتیو در %۸۵/۷ نمونه ها مشاهده گشت . تنها در سه نمونه موارد ارتشاح سلولی مشاهده گشت . نهایت اینکه این دارو در ایجاد اختلالات پارانشیمیال کبدی موثر می باشد .