سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فرزانه – کارشناس تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی , منابع طبیعی خراسان ر
ابوالقاسم دادرسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
یوسف هاشمی نژاد – عضو هیات علمی مرکزملی تحقیقات شوری
عزت کارگری – کارشناس ادبیات

چکیده:

وجود رودخانه های بفره وکلاته سادات در منطقه خشک ونیمه خشک آبخوان سبزوار که دارای سیلاب های فصلی با حجم زیاد ومحتوی املاح وبار معلق با منشاء متفاوت می باشند با رسو ب گذاری رسوبات و نفوذ مواد محلول وریزدانه همراه با سیلاب در آبرفت ها به مرور زمان سبب تغییراتی درخصوصیات خاک عرصه وبستر پخش می شوند یکی از این تغییرات کاهش نفوذپذیری عرصه هایی است که ازسیلاب رودخانه های موردنظربهره می گیرند . درشبکه های پخش سیلاب و سیستم های تغذیه مصنوعی، پدیده انسداد ) ) Clogging در اثر رسوبگذاری، مهمترین مانع نفوذ آب در خاک و رسیدن آن به سفره آب زیرزمینی است . انسداد پدیده پیچیده ای است که به عواملی چون غلظت مواد معلق، سرعت نفوذ اولیه، خصوصیات فیزیکی خاک و کیفیت سیلاب بستگی دارد . به
نظر می رسد در طول زمان در اثر ورود رسوبات ریزدانه به شبکه های پخش سیلاب، راندمان این طرح ها کاهش یافته و بعد از مدت زمانی عملاً کارایی خود را از دست بدهند . هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات رسوب نهشته شده بر میزان و روند تغییرات نفوذپذیری تحت تاثیر عملیات پخش سیلاب می باشد . در این تحقیق با روش استوانه های مضاعف ) (Double Rings ، نفوذپذیری سطحی خاک در عرصه رسوب گذاری شده و شاهد اندازه گیری شد . داده های جمع آوری شده بااستفاده از آزمون آماری T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت ) جدول شماره۲ ).
بطور کلی تایج این تحقیق در بررسی روند تغییرات نفوذپذیری خاک در اثر پخش سیلاب ورسوب گذاشته شده عرصه و مقایسه آن با شاهد بر اساس عمق رسوب بیانگر این واقعیت است که میزان نفوذ پذیری عرصه رسوبگذاری شده در مقایسه با شاهدکاهش یافته واین کاهش در سطح۰/۱ درصد معنی دار می باشد .