سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا حاج سید هادی – دانشجوی کتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی نصیری محلاتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
قربان نورمحمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات تهران
حمید رحیمیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر عمل کرد غده سیب زمینی، آزمایشی در بهار سال ١٣٨٣ و ١٣٨٤ بصورت کرتهای دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار در فیروزکوه انجام شد . تیمار های آزمایشی شامل علف ها ی هرز تاج خروس و سلمه تره در کرتهای اصلی، سه تراکم ۲، ۴ و ۸ بوته علف هرز در هر متر ردیف کاشت (۲/۶۷، ۵/۳ و ۱۰/۷ بوته در متر مربع) در کرتهای فرعی و سه زمان نسبی س بز شدن علف های هرز شامل ٤ و ٨ روز قبل از کاشت سیب زمینی و همزمان با سبزشدن سیب زمینی در کرتهای فرعی فرعی بودند . بر اساس نتایج سال اول تیمار سبز شدن علف هرز در سال دوم آزمایش به همزمان، دو هفته و چهار هفته پس از سبز شدن سیب زمینی تغییر یافت . سیب زمینی رقم اگریا در تر اکم ٥٣٣٠٠ بوته در هکتار و با فاصله ردیف ٧٥ سانتی متر کشت شد . از مدل سه پارامتره کوزنس به منظور بررسی اثرات رقابتی علف هرز و پیش بینی کاهش عمل کرد سیب زمینی استفاده گردید. نتایج حا کی از کاهش عملکرد سیب زمینی در شرایط رقابت با سلم هتره و تاج خروس بود. تراکم های اول، دوم و سوم سلمه تره به ترتیب باعث ۱۲/۸، ۲۲/۳، ۲۷/۲ درصد کاهش در عمل کرد غده گردید . این مقادیر در سال دوم آزمایش به ۹/۷، ۱۵/۶ و ۲۰/۵ درصد کاهش یافت . در تراکم های مشابه تاج خروس این پارامترها در سال اول به ترتیب به ۱۸، ۲۹/۴ و ۳۹/۶ درصد و در سال دوم آزمایش به ۱۴/۶، ۲۱/۲ و ۳۱/۶ درصد رسیدند . نتایج همچنین نشان داد که زمان های مختلف سبز شدن علف هرز نیز باعث ایجاد اختلاف معنی داری در کاهش عمل کرد غده سیب زمینی می گردند و با تأخیر در سبز شدن علف های هرز نسبت به سیب زمینی ، میزان کاهش عمل کرد نیز کمتر می شود. مقادیر پارامتر i و a برآورد شده توسط مدل سه پارامتره کوزنس نیز در تیمار تاج خروس در هر دو سال بیشتر از سلمه تره بود . نتایج گویای آن است که با تسریع در سبز شدن علف های هرز درصد کاهش عمل کرد غده افزایش می یابد . همچنین با توجه به معنی دار نشدن تعداد غده های تولیدی در هر بوته در اثر تداخل علف های هرز، متوسط وزن غده های تولیدی در هر بوته، دارای بیشترین تاثیر در کاهش عملکرد سیب زمینی بود.