سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد سرخی لله لو – دانشجوی دکتری رشته زراعت دانشگاه تبریز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب،
عادل دباغ محمدی نسب – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت بررسی برخی ویژگی ها ی مورفولو ژیک گندم در رقابت با یولاف وحشی یک آزمایش گلدانی با استفاده از طرح سریهای افزایشی در سال زراعی ١٣٨٢ در گلخانه ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج اجرا شد . این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و با استفاده از طرح سریهای افزایشی پیاده گردید . فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح تراکم گندم و یولاف وحشی (صفر، ۲، ۵ و ۸ بوته در گلدان) بود. با افزایش تراکم یولاف وحشی، ارتفاع ساقه، تعداد برگ در بوته، سطحبرگ پرچم و طول سنبله گندم در تمامی تیمارها کاهش معنی داری یافت. طول سنبله و سطح برگ پرچم گندم نسبت به ارتفاع ساقه وتعداد برگ در بوته گندم به رقابت با یولاف وحشی حساسبت بیشتری نشان داده و بشدت کاهش یافتند . میزان افت در تراکم های ۲، ۵ و ۸ بوته یولاف وحشی نس بت به شاهد گندم (عاری از علف هرز ) در رابطه با ارتفاع ساقه گندم بترتیب در حدود ۲۱/۷۹، ۳۶/۳۲ و ۴۶/۱۵ درصد، در مورد تعداد برگ در بوته گندم بترتیب معادل ۱۵/۳۸ ، ۳۳/۳۳ و ۴۵/۰۹ درصد، در رابطه با سطح برگ پرچم گندم بترتیب در حدود ۳۳/۲۴، ۵۷/۱۱ و ۶۸/۰۱ درصد و در مورد طول سنبله گندم بترتیب معادل ۳۸/۴۳، ۶۷/۷۵ و ۸۲/۸۳ درصد مشاهده شد . با بررسی منحنی های رگرسیونی ملاحظه شد که سرعت افت در صفات مورد ارزیابی در نتیجه افزایش تراکم یولاف وحشی در تمامی تراکم های گندم کاهش می یابد.