سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
داریوش مظاهری – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران,
اسداله علی توکلی – مرکز آموزش کشاورزی جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام مختلف جو ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات شهرستان جیرفت انجام گرفت. در این آزمایش تاریخ کاشت ( ۱۵ آبان ، ۵ آذر ، ۲۵ آذر و ۱۵ دی ماه) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام مختلف جو (ریحانه، محلی، آریوات و C-63) به عنوان فاکتور فرعی در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده (اسپلیت پلات ) در چهار تکرار به اجرا درآمد. میزان بذر مصرفی بر اساس وزن هزار دانه و با تراکم سه میلیون بوته در هکتار و در کرت هایی به مساحت ۱۱*۲ متر کاشته شدند ، مقدار کود مصرفی بر اساس ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم محاسبه و بطور همزمان با کاشت و ۱۷۵ کیلوگرم اوره محاسبه و در سه مرحله در اختیار گیاه ، قرار گرفت . برای تعیین مراحل رشد و نمو ارقام جو ، محاسبه آنالیزهای رشد ۲۵ روز بعد از کاشت و سپس هر دو هفته یکبار نمونه برداری های لازم انجام گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تاریخ های کاشت در سطح آماری اختلاف معنی دار بوده و بهترین تاریخ کاشت در این منطقه ۱۵ آبان ماه تا ۵ آذر ماه می باشد، همچنین بین ارقام مختلف از نظر عملکرد در سطح آماری ۱% اختلاف معنی دار مشاهده شد ، ضمنًابهترین ارقام سازگار منطقه ارقام ریحانه و م حلی به ترتیب با عملکرد ۵۹۴۱ و ۵۲۲۵ کیلوگرم و در تمامی ارقام تأخیر در تاریخ کاشت سبب افت عملکرد می شود.