سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجوئی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا بهرامجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسب ترین زمان، مقدار و منابع کود نیترو ژن در زراعت سیب زمینی در منطقه جیرفت آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت در دیماه ١٣٨٣ انجام شد.آزمایش به صورت اسپلیت – فاکتوریل در سه تکرار اجراء گردید ، که در آن زمان و میزان کود نیترو ژن به صورت فاکتوریل در کرت ها ی فرعی ومنابع کود نیترو ژن به عنوان کرت ها ی اصلی در نظر گرفته شدند . زمان های مصرف کود نیترو ژن در سه سطح شامل : T1 ( مصرف تمام کود به هنگام کاشت )، T2 (مصرف نصف کود هنگام کاشت و نصف آن هنگام شروع گلدهی )، T3(مصرف یک سوم کود هنگام کاشت ، یک سوم هنگام خاکدهی پای بوته ها و یک سوم باقی مانده همزمان با گلدهی)، همچنین مقادیر کود نیز در سه سطح که عبارت بودند از: R1 (صد و پنجاه کیلوگرم)، R2(دویست کیلوگرم) و R3 (دویست و پنجاه کیلوگرم) نیتروژن خالص در هکتار و منابع کود نیترو ژن عبارت بودند از S1 (اوره) و S2 (سولفات آمونیوم ) که مورد بررسی قرار گرفتند . نتا یج بدست آمده حاکی از آن بود که بین مقادیر کود نیترو ژن اختلاف معنی داری بر عملکرد وجود داشت . بطوریکه بالاترین عملکرد با مصرف ۲۵۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار به میزان ۲۶/۷۲۲ ٢٦ تن در هکتار بدست آمد که با مصرف ١٥٠ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار به میزان ۱۹/۵ تن د ر هکتار از نظر آماری اختلاف داشت . بین زمان ها ی مصرف کود نیترو ژن از نظر آماری اختلاف معنی داری بر عملکرد وجود داشت بطوریکه بالاترین عملکرد غده سیب زمینی از زمان T2 به میزان ۳۰/۸۳ تن در هکتار حاصل گردید . بین منابع کود نیترو ژن نیز ، از نظر آماری اختلاف معنی داری بر عملکرد وجود داشت و بیشترین عملکرد کود اوره با ۲۷/۳۸۹ تن در هکتار بدیت آمد. اثرات متقابل منابع، زمان ها و مقادیر -‐ کود نیترو ژن بر عملکرد معنی دار نشد . از نظر اقتصادی ترکیب تیماری S1T2R2 یعنی کود نیترو ژن از نوع اوره به میزان ٢٠٠ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار شامل ۱/۲ همزمان با کاشت و ۱/۲ همزمان با آغاز گلدهی به صورت سرک برای زراعت سیب زمینی در منطقه جیرفت انتخاب و قابل توصیه برای کشاورزان می باشد.