سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
محمد کاظمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان

چکیده:

جهت بررسی موضوع مطالعه موردی در بخشی از نواحی غربی سمنان در مساحتی حدود ۵۶ هزار هکتار انجام شده منطقه فوق جزء بخشی از زون ساختمانی البرز جنوبی بوده و حوادثات و فرآیندهای تکتونیکی زون مذکور را پشت سرگذاشته اس ت . ازنظرچینه شناسی دارای سازندها و واحدها ی زمین شناسی زیادی از دورانهای زمین شناسی مختلف می باشد و در زمانهای پرکامبرین، کامبرین، اردوسین، سیلورین، دونین، کربنیفر، پرمین، تریاس، ژوراسیک و کرتاسه در منطقه یک گپ زمانی کلی وجود دار د . سازندها و واحدهای زمین شناسی منطقه از قدیم به جدید شامل فجن، کرج ، واحدهای مارن و توف، کنگلومرای برش، مارن با لایه های از ماسه سنگ، مارن و ماسه سنگ و گچ، مارن و سنگهای تبخیری، مارن و ماسه سنگ قرمز، سازند قم، واحد ک نگلومرا و ماسه سنگ، واحد کنگلومرا و مارن و سیلت و واحدهای کواترنری می باشد که از نظر وسعت حدود ۷۰ درصد از سا ز ندهای منطقه در مشکلات زیست محیطی منطقه مؤثرند و از این میان سازندها و واحدهای تبخیری گچی و مارن و واحدهای کواترنر بدلیل پتانسیل های معدنی به ویژه گچ و آهک و شن و ماسه، پودر سنگ و … نقش بسزایی در این خصوص دارند و مضافاً اینکه گچ با بیش از ۳۰ نقطه برداشت، م و جب آلودگی زیادی در پوشش گیاهی منطقه و حتی شهر سمنان و نیز در روستاهای اطراف به ویژه روستای مؤمن آبا د ومسیلهای اطراف آ ن شده است که مواردی از آن می توان به غیر قابل استفاده ش دن بیش از ده دستگاه واحدهای سازمانی تکمیل شده و یک لایه پوشش سفید رنگ حاصل از ذرات گ چ و گرد و خاک پراکنده شده در منطقه مورد مطالعه توسط کارخانه های گچ موجود اشاره نمود که در مجموعه حاضر ضمن بررسی زمین شناسی منطقه و معرفی سازندها و واحدهای زمین شناسی اثرات محیط زیستی آنها برمسیلها مورد بررسی قرار گرفت.