سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید احمدلوی داراب – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
احمد رمضانی سعادت آباد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
فرزان قالیچی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق تئوریکی اثرات زوایای مختلف پیوندی بر روی جریان خون بویژه بر روی نوسانات زمانی مقادیر تنش برشی وارده بر نواحی مستعد گرفتگی از جملهheel ، toe و چند نقطه بستر رگ کرونری LADمقابل نواحی انشعاب و همچنین پاییندست آنها در بایپسهایآئورت- کرونری و کرونری- کرونری باهم مقایسه شدند. در طول این تحقیق جریان خون، پالسی و سه بعدی و آرام در نظر گرفته شد. همچنین خون بصورت یک سیال نیوتنی و هموژن فرض گردید بعلاوه اینکه جدارههای عروق کرونری و گرافت هم صلب در نظر گرفته شدند و ۳۰ و ° ۴۰ درجه و درصد گرفتگی ۷۵ درصد، در نهایت جریان خون در بایپسهای آئورت- کرونری و کرونری- کرونری به ازای زوایای پیوندی ° ۲۰ شبیه سازی شد که از جمله نتایج مهم این تحقیق میتوان به این موارد اشاره نمود: بالا بودن پتانسیل Fluent درصد با استفاده از نرم افزار گرفتگی در ناحیه انشعاب بالایی در بایپس کرونری-کرونری به علت پایین بودن مقدار تنش برشی وارده بر بستر وheelدر مقایسه با ناحیه
انشعاب پایینی و همچنین در مقایسه با بایپس آئورت- کرونری، بعلاوه بالا بودن پتانسیل گرفتگی ناحیه انشعاب پایینی در مقایسه با بای- پس آئورت-کرونری، عدم تاثیر تغییرات زاویه پیوندی بر روی مقادیر تنشبرشی وارده برheelبالایی و پایینی در بایپس کرونری- کرونری و محدود بودن طولی از بستر کرونری که تحت تاثیر تغییرات زاویه پیوندی قرار دارد ( در بایپس آئورت-کرونری به اندازهd از toe ۱به سمت پاییندست ناحیه انشعاب و در بایپس کرونری- کرونری هم به اندازهd از toe ۱پایینی به سمت پاییندست ناحیه انشعاب پایینی و در نهایتاستفاده از زاویه پیوندی کمتر از ° ۳۰ پیشنهاد این کار تحقیقاتی میباشند.