سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
بهروز صفا – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منابع آب زیرزمینی خصوصا هنگام بروز خشکسالی و کاهش منابع آب سطحی، اهمیت بیشتری پیدا می کنند پخش و انتشار آلودگی در چنین منابعی سبب غیرقابل استفاده شدن آنها می شود. بنابراین خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی خود سبب تشدید بحران خشکسالی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک می گردد. در مطالعه حاضر جهت مدل بندی ریاضی انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی، معادلات حاکم بر انتقال آلودگی در حالت غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش عددی حجم کنترل در حالت سه بعدی حل گردیده است صحت مدل با استفاده از روشهای تحلیلی موجود، ارزیابی شده است این مدلها می تواند به صورت کاربردی در هر منطقه ای جهت پیش بینی و کنترل روند گسترش آلودگی در آبهای زیرزمینی بکارگرفته شود. نتایج حاصل از این مدل می تواند جهت پیشگویی و پیشگیری انتقال آلودگی و در نهایت کنترل بحران خشکسالی قابل استفاده باشد.