سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسلم اکبری – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – دانشیار رشته کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی دانشگاه مازندران
محمود حبیب نژاد – دانشیار رشته هیدرولوژی دانشگاه مازندران

چکیده:

براثر فعالیتهای انسانی و پدیده های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. سرعت و تنوع این تغییر تحول در محیطهای شهری بیش از سایر مناطق می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه مناطق شهری آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی از ضروریات محسوب می شود. در این میان استفاده از تکنولوژی سنجش از دور به عنوان بهترین وسیله برای آشکارسازی و ارزیابی تغییرات شناخته شده است چرا که با پیشرفتهای انجام گرفته در این تکنولوژی و تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا و همچنین انواع تکنیکهای پردازش تصویر می توان تغییرات کاربری اراضی شهری را برآورد نموده و نسبت به مدیریت آنها اقدام نمود. در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی حوزه های آبخیز شمالی استان لرستان در یک دوره زمانی ۱۲ ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است جهت نمایش تغییرات زمانی پوشش گیاهی از تصاویر سالهای ۱۳۷۴و۱۳۸۶ سنجنده TM ماهواره لندست استفاده شده است. با استفاده از شاخص NDVI (شاخص نرمال تغییر درجه) به منظور بررسی تغییرات کیفی پوشش گیاهی، مقادیر عددی این شاخص به کلاسهای مختلف طبقه بندی شد. پس از انجام اقدامات مورد نیاز در مرحله پردازش، با طبقه بندی تصاویر در محیط نرم افزار نقشه آشکار سازی تغییرات تهیه شده است نتایج نهای تحقیق حاضر بیانگر تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در طی ۱۲ سال برای هریک ازمناطق مورد مطالعه است.