سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نغمه سعادتی – کارشناسشیمی، مسئول کیفیت شیمیایی منابع آب،سازمان آب و برق خوزستان
نادر حسینی زارع – کارشناسارشدخاکشناسی، مدیر امور بررسی کیفی منابع آب، سازمان آب و برق خ
پریوش موبد – کارشناس ارشد محیط زیست، کارشناس شیمی و مهندس پتروشیمی، سازمان آب و برق
پری براتی گندمکار – کارشناسارشد محیط زیست، کارشناس شیمی و مهندس پتروشیمی، سازمان آب و برق

چکیده:

هم اکنون عمده آب مورد نیاز شرب مردم آبادان و خرمشهر از طریق تاسیسات تصفیه خانه های آب آشامیدنی واقع بر اروند رود (در منطقه دیریفارم-آبادان) و ایستگاههای هفت و یازده بر روی رودخانه بهمنشیر و همچنین تصفیه خانه واقع بر روی پایاب کارون در محل سه شاخه (خرمشهر) واقع است که در شرایط جنگی امریکا و عراق نگرانی های وسیعی را در بین مردم و مسئولین بلحاظ احتمال آلودگی منابع آب مذکور به مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین و … بوجود آورد. آزمایشاتی که در سال ۱۹۹۱ بر نمونه های آب رودخانه کارون بزرگ توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده مقادیر هشدار دهنده عنصر سرب را که بیش از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده است نشان میدهد. ١ به همین
دلیل از پیش از جنگ و هنگام وقوع آن چند دوره نمونه برداری، به منظور بررسی عوارض جنگ بر کیفیت منابع آب استان خوزستان، از ایستگاههای شناسایی شده حساس صورت پذیرفت و با توجه به وضعیت خاص هر منطقه از مشاهدات صحرایی گزارش وضعیت تهیه گردید. آزمایشات شیمیایی برای تعیین ۵ گروه پارامترهای شاخص آلودگی شامل : فیزیکوشیمیایی ٢، شیمیایی ٣، فلزات سنگین ٤، مواد رادیواکتیو و بیولوژی بر روی نمونه های برداشتی انجام شد. از یک طرف نتایج بدست آمده در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت با یکدیگر مقایسه گردید و از طرف دیگر با استفاده از تصاویر ماهواره ای که از اینترنت گرفته شد همزمانی حوادث رخ داده بررسی گردید