سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
بشری کارگرنوین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد شمس زهرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران

چکیده:
همه ساله وقوع سیلابهایی با شدتهای مختلف، محیطزیست بشر را تحت تأثیر قرار میدهد . به دلیل این که سیلابها بخشی از چرخه طبیعی به شمار می آیند، درک بیشتر از تأثیرات سیلاب بر شاخصهای مهم زیست محیطی ، در تدوین برنامههای دقیق و مؤثر برای کاهش تأثیرات مضر آن در کشور مفید خواهد بود. در این مقاله اثرات مثبت و منفی سیلاب بر دو جنبه فیزیکی )منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و ساختار خاک( و بیولوژیکی )پوشش گیاهی و جوامع ماهیان یکرودخانه( محیط زیست به طور کامل بیان میگردد. سپس به بررسی راهکارهای سازهای کنترل سیلاب از جمله دایکها و مخازن ذخیره آب، که در حال حاضر در کشور استفاده میشود، و تأثیر آن بر محییط زیسیت میی پیردازیم. همچنین به توصیف نقش روشهای طبیعی مدیریت سیلاب مانند افزایش نفوذپذیری خاک، کاهش سرعت آب، کاهش اتصال جریانآب و افزایش ذخیره مخازن آبی در بهبود کیفیت آب و کاهش فرسایش خاک پرداخته میشود و پیشنهاداتی بیرای اجرا نمودن این روشها، مانند ایجاد زمینهای جنگلی، مدیریت رسوبات، ایجاد پوشش گییاهی در حاشییه رودخانیه، کنترل کاربری اراضی و احداث حفرههایی در بالادست زمینهای مستعد سیلاب ارائه خواهد شد. پس از آن به منظور مدیریت بهینه سیلابها راهکارهایی عملی با توجه به وضعیت موجود کشور ارائه میگردد