سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سلمان علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – شبکه ب
قلنج جهاندیده – کارشناس محیط زیست گرایش آلودگی هوا – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – شبکه
مهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی گرایش تحقیق در عملییات
وحید علیزاده – کارشناس برق و قدرت

چکیده:

سه حلقه چاه عمیق واقع در شهرستان مشگین شهرگزارش می شود . درمنطقه مشگین شهر به جهت وجود منابع زمین گرمایی و ا ستفاده از انرژی زمین گرمایی جهت تولید برق در سالهای گذشته تحقیقات زیاد و متنوعی انجام شده است . بر اساس مشاهدات اولیه و با توجه به هدایت پساب حاصل از عملیات حفاری ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه زمین گرمایی بر روی رودخانه خیاو چای تنها منبع تامین آب شرب مشگین شهر ضروری می باشد . روش کار : این برنامه شامل اندازه گیری روزانه بعضی از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی و نمونه برداری و آنالیز کاتیونها و آنیونهای عمده ( اصلی ) و فلزات سنگین در هر ۱۵ روز می باشد . کنترل روزانه در دو ایستگاه اصلی انجام شد ایستگاه پمپا ژ درست در قسمت بالای رودخانه در جایی که هیچ آلودگی از فعالیت پروژه وارد نمی شود و ایستگاه دوم ایستگاه آب آشامیدنی مشکین شهر : این ایستگاه در قسمت پایین رودخانه منطقه مورد مطالعه قراردارد و جایی است که آلودگی حاصل از فعالیت های حفاری به آبهای سطحی و زیرزمی نی در اینجا تخلیه می شود . آنالیز نمونه ها توسط روشهای انجام شد . و Ca ,K, Mg , TDS , PH , Fe , Cu , So4, Si , No اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه محیط زیست استان برای ۳ نتایج آنالیز نمونه ها ارتباط خوب اندازه گیریهای روزانه را نشان میدهد . بحث و نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مدتیکسال کنترل آب خیاوچای فعالیتهای حفاری تاثیر بیشتری بر کیفیت آب رودخانه و چشمه های آب گرم و سرد داشته اما به جز بعضی از فلزات سنگین غلظت اکثر عناصر دیگر نسبت به استاندارد آب آشامیدنی متغییر می گردد .