سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الهام دانایی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ویدا اخوان مرکزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
ژربرا با نام علمی Gerbera jamesonii از جمله مهمترین گل های شاخه بریده در سراسر دنیا می باشد. از آنجا که گل های شاخه بریده جایگاه چشمگیری در تجارت جهانی دارند، لذا امروزه آزمایشات متعددی برای بررسی کاربرد تیمارهای مختلف بر دوام گلهای شاخه بریده انجام شده است. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار روی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun انجام گرفت. این آزمایش تیمارها در دو مرحله قبل و پس از برداشت بر روی شاخه گل های ژربرا اعمال شدندف در مرحله پیش از برداشت سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین هر کدام با دو غلظت ۵۰ppm و ۲۵ بر روی گل ها محلول پاشی شدند. سپس شاخه گل های بریده به محلول نگهدارنده حاوی نانوذرات نقره ۵ppm به همراه ساکارز ۴% منتقل شدند. در مرحله پس از براشت سالسیلیک اسید با دو سطح ۱۰۰ppm و ۲۰۰، بنزیل آدنین با دو سطح ۵۰ppm و ۱۰۰ بصورت تیمار کوتاه مدت ۲۴ ساعته بکار رفت. سپس شاخه گل های بریده به محلول نگهدارنده حاوی نانو ذرات نقره ۵ppm و ساکارز ۴% انتقال یافته. در ه ر دو آزمایش آب مقطر به عنوان شاهد بکار رفته. صفات مورد ا رزیابی شامل میزان مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و همچنین بررسی دوام عمر گل شاخه بریده بوده. نتایج بیان گر تفاوت معنادار بین تیمارها و شاهد در هر دو آزمایش در کلیه صفات می باشد. بهترین تیمار در آزمایش اول محلول پاشی سالسیلیک اسید ۵۰ppm به همراه نگهدارنده نانوذرات نقره و ساکارز ۴% و محلول پاشی بنزیل آدنین ۵۰ ppm به همراه نگهدارنده نانوذرات نقره و ساکارز ۴% بود.