سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلیمه نودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اجرای طرحهای توسعه م نابع آب به ویژه به شکل احداث سدهای مخزنی و شبکه های آبیاری و زهکشی، اثرات چشمگیری بر روی آبخوانهای آبرفتی پایین دست آنها ایجاد می نماید . این اثرات معمولاً به گونه ای است که رفتار گذشته آبخوان را در چارچوب روندهای حاکم در منطقه، به کلی تغییر می دهد . در این مقاله اثرات شبکه آبیاری سد مخزنی شهید رجائی بر آبخوان آبرفتی دشت ساری – نکا ( دشت تجن ) از شرق سیاهرود تا غرب نکارود مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور روند تغییرات سطح آب زیرزمین ی قبل و بعد از بهره برداری از و همچنین تحولات کیفی آبخوان بر اساس نقشه های هدایت الکتریکی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که ساخت سد شهید رجایی باعث جلوگیری از افت سطح آب و افزایش کیفیت آب های زیر زمینی آبخوان ساری – نکا شده است .