سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نیکونهاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ( آب و فاضلاب ) دانشگاه علوم و تح
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی اثرات سد مخزنی کرخه بر روی کیفیت آب ورودی به مخزن سد، چهار ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید . نمونه برداری بصورت هردوماه یک بار و به مدت یک سال ( خ رداد ۸۴ لغایت فروردین ) ۸۵ انجام، کیفیت آب در هر چهار ایستگاهOWQI , NSFWQIa , NSFWQI m و DSWQ I شد . سپس با استفاده از شاخصهای کیفیبصورت هردوماه یک بار و سالیانه ارزیابی گردیـد . نتـایج بدسـت آمـده نشـان داد کـه شـاخص هـای زیسـت محیطـی NSFWQImو عمومیDSWQ Iدارای توان بهتری در نشان دادن تغییرات به خصوص در حالت بحرانی ( کیفیت ضـعیف ) می باشند . از اینرو، شاخص اول به عنوان شاخص برتر برای بررسی تغییرات زیست محیطی و شاخص دوم برای بررسـی تغییرات کیفی در استفاده های عمومی آب انتخاب گردیدند .