سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوذر اباذری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین دلایلی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

برخورد پدیده ای د ینامیکی غ یرخطی و وابسته به زمان است که بررس ی نتا یج حاصل از آن مثل نفوذ و می زان انرژی جذب شده و طول خسارت درجسم ضربه خورده و .. آن برا ی سازه ها ی در ی ایی بافرمولها ی تجرب ی ز ی ادی ازقدیم تا به حال بیان شده است . در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود ویک نوع مدلساز ی خاص ( رای ج )٣ دو اثربسیارمهم، سرعت کشت ی ضربه زننده و زاویه برخورد ، رو ی م یزان خسارت یک کشت ی خاص بحث وبررس ی م ی گردد و نتایجی که ازآن تحل یل ها بدست م ی آ ید می تواند با معادلات تجرب ی که ازقبل ب ی ان شده و نتا یج واقع ی، مقایسه شود و سرانجام با برداشت م ناسب، آن دستاوردها را به طورکاربرد ی درطراح ی سازه ها بکاربرد و پیشنهادات جهت بررسی موارد دیگرنیز درآخرمطرح میشود