سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ن گلشن راد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی علوم کشاوزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران،
ه پیردشتی – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی علوم کشاوزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ا نجفی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
م ضیاتبار احمدی – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی علوم کشاوزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران،

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیر سطحی بر عمل کرد و اجزا عملکرد در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۰ در سه تر اکم و دو آرایش کاشت مختلف ، در سال زراعی ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام گرفت . طرح آماری مورد استفاده کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود . کرت های عمودی شامل سه تیمار آبیاری (۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% نیا ز آبی کامل ) و کرت های افقی شامل سه تر اکم (۶۵۰۰۰، ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار) و کرت های فرعی نیز شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه در نظر گرفته شد . نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش سطح آبیاری از ET=50% تا ET=100% اثر مطلو بی بر عملکرد، ارتفاع گیاه ، ارتفاع تا زیر اولین بلال ، بیوماس، فاصله زمانی بین ظهور گل آذین نر و ماده ، طول تاسل ، طول بلال ، قطر ساقه ، سطح برگ ، وزن دانه های ده بلال ، وزن چوب بلال ، وزن هزاردانه و وزن ده بلال داشت و در سطح ۱% و ۵% معنی دار شدند. بر اساس نتایج به دست آمده اثر آرایش کاشت بر روی صفت سطح برگ و همچنین اثر تراکم بر روی صفت قطر ساقه در سطح ۱% معنی دار شد . بالاترین میزان عملکرد (۱۷/۰۲ تن ) از آبیاری ۱۰۰% و تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار و آرایش کاشت یک ردیفه بدست آمد بنابراین این تیمار به عنوان بهترین تیمار قا بل توصیه است . کمترین میزان عمل کرد (۳/۱۳ تن در هکتار) را نیز آبیاری ۵۰ % و تر اکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار و آرایش کاشت یک ردیفه تولید کرد. همچنین بیشترین میزان بیوماس به سطح آبیاری ET 100% و کمترین آن به سطح ET 50% متعلق بود.