سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهرزاد مستشاری – استادیارپژوهشی و رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مژگان هاشمی – کارشناسی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و عنصرفسفر برعملکرد گندم طرحی درایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد قزوین ردقالب طرح اماری بلوکهای کامل تصادفی برروی فاکتورهای عملکرد محصول گندم رقم الوند انجام گرفت این ازمایش به صورت سه طرح جداگانه اثرات سه سطح شوری آب آبیاری کمتر از۶-۸٫۲و۱۰-۱۲دسی زیمنس برمتر به ترتیب W1 ،W2وW3 و کودفسفر در۳سطح۳۰ درصد کمتر ازتوصیه کودی براساس توصیه کودی و ۳۰درصد بیشتر ازتوصیه کودی اجرا شد نتایج نشان داد که باتوجه به میانگین ۲سال با افزایش میزان هدایت الکتریکی آب ابیاری میزان شوری خاک بعدازبرداشت محصول افزایش یافته و میزان عملکرد محصول بطور معنی داری کاهش یافت افزایش کود فسفره تا سطح توصیه کودی اثرشوری آب تا سطح دوم شوری آب آبیاری w2=6-8dsm-1 رابرروی عملکرد کاه کاهش داد بطوریکه ازنظر اماری اختلاف معنی داری بین مصرف آبها باشوریهای کمتر از۲وبین ۶تا۸دسی زیمنس برمتر برروی عملکرد کاه وجود نداشت افزایش کود فسفره برروی عملکرد دانه تا سطح ۵درصد معنی دار بود