سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهرزاد مستشاری – استادیارپژوهشی و رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مژگان هاشمی – کارشناسی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و عنصرنیتروژن برعمکلرد گندم طرحی درایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد قزوین ردقالب طرح اماری بلوکهای کامل تصادفی برروی فاکتورهای عملکرد محصول گندم رقم الوند انجام گرفت این ازمایش به صورت سه طرح جداگانه اثرات سه سطح شوری آب آبیاری کمتر از۶-۸٫۲و۱۰-۱۲دسی زیمنس برمتر به ترتیب W1 ،W2وW3 و کود نیتروژنه در۴سطح ۶۰و۳۰ درصد کمتر ازتوصیه کودی براساس کودی و ۳۰درصد بیشتر ازتوصیه کودی اجرا شد نتایج نشان داد که باتوجه به میانگین ۲سال با افزایش میزان هدایت الکتریکی آب ابیاری میزان شوری خاک بعدازبرداشت محصول افزایش یافته و میزان عملکرد محصول بطور معنی داری کاهش یافت افزایش کود نیتروژنه تا سطح ۳۰درصد بیشت ازتوصیه کودی بطور غیرمعنی داراثرتنش شوری آب ابیاری را کاهش داد این بدان معنی است که درشرایط بسیاردشوار بایددرمصرف کودهای شیمیایی نهایت دقت را به عمل آورد