سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی حیدری – دانشجوی دکتری زراعت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثان
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی ،دانشگ
حبیب اله نادیان – استادیار مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی ،دانش
قدرت ا… فتحی – دانشیار مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی ،دانشگ

چکیده:

به دلیل وجود غلظت بالای یونهای Na و Cl در محلول خاکهای شور از جذب بسیاری از عناصر غذایی همانند پتاسیم، کلسیم و منیزیم کاسته می شود. این امر به دلیل تاثیر این دو یون بر فعالیت برخی از آنزیم ها و نیز جذب انتخابی سلولهای ریشه است. از مهمترین عناصر غذایی که جذب آن در شرایط شوری تحت تاثیر قرار می گیرد، نیتروژن است، کاهش جذب N بوسیله شوری از عوامل مهم کاهش رشد گیاهان بشمار می رود. به خوبی مشخص شده که از جذب واسیملاسیون نیترات به وسیله یون کلر ممانعت بعمل می آید. ایجاد شرایط مناسب برای گیاهان برای جذب بهتر و تجمع کمتر یونهای سمی از ساده ترین روشها برای مقاومت به شوری بشمار می رود. از این رو هدف از این آزمایش بررسی اثرات ترکیبی شوری و نیتروژن بر جذب عناصر غذایی در بخش هوایی و دانه گندم (رقم چمران) بوده است.