سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ایوب نیک گو – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
مرتضی مهری – عضو هیئت علمی گروه دامی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
مختار فتحی – استادیار گروه علوم دامی- بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸ انجام شد. در این آزمایش دویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بین ۳ گروه تیماری تقسیم شدند. هر تیمار دارای ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۲۰ جوجه بود. ۳ تیمار آزمایشی عبارت بودند از ۱- تیمار (Control) که از یک جیره غذایی پایه تغذیه کرد ۲- تیمار (۴۰۰ واحد)، که سطح ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم خوراک را همراه با جیره پایه مصرف کرد. ۳- تیمار (۸۰۰ واحد)، که سطح ۸۰۰ واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم خوراک را همراه با جیره پایه مصرف کرد نتایج عملکرد نشان داد که در دوره آغازین مکمل سازی سطوح ویتامین E (400 و ۸۰۰ واحد بین المللی) سبب کاهش معنی دار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و در دوره رشد سبب کاهش معنی دار وزن بدن نسبت به گروه شاهد شد (P<0/05). افزودن ۴۰۰ واحد ویتامین E سبب کاهش تلفات شد (P<0/05). اما مکمل سازی ۸۰۰ واحد بین المللی ویتامین E سبب افزایش تلفات ج وجه های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد گردید (P<0/05).