سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ایوب نیک گو – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
مرتضی مهری – عضو هیئت علمی گروه دامی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
مختار فتحی – استادیار گروه علوم دامی- بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی سویه راس 308 انجام شد. در این آزمایش دویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بین 3 گروه تیماری تقسیم شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار و هر تکرار شامل 20 جوجه بود. 3 تیمار آزمایشی عبارت بودند از 1- تیمار (Control) که از یک جیره غذایی پایه تغذیه کرد 2- تیمار (400 واحد)، که سطح 400 واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم خوراک را همراه با جیره پایه مصرف کرد. 3- تیمار (800 واحد)، که سطح 800 واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم خوراک را همراه با جیره پایه مصرف کرد نتایج عملکرد نشان داد که در دوره آغازین مکمل سازی سطوح ویتامین E (400 و 800 واحد بین المللی) سبب کاهش معنی دار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و در دوره رشد سبب کاهش معنی دار وزن بدن نسبت به گروه شاهد شد (P<0/05). افزودن 400 واحد ویتامین E سبب کاهش تلفات شد (P<0/05). اما مکمل سازی 800 واحد بین المللی ویتامین E سبب افزایش تلفات ج وجه های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد گردید (P<0/05).