سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ایوب نیک گو – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
مرتضی مهری – عضو هیئت علمی گروه دامی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
مختار فتحی – استادیار گروه علوم دامی- بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر پارامترهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی کبد و پلاسما و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸ انجام شد. در این آزمایش دویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بین ۳ گروه تیماری تقسیم شدند. هر تیمار دارای ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۲۰ جوجه بود. ۳ تیمار آزمایشی عبارت بودند از ۱- تیمار (Control) که از یک جیره غذایی پایه تغذیه کرد ۲- تیمار (۰/۱ درصد)، که سطح ۰/۱ درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد ۳- تیمار (۰/۲ درصد)، که سطح ۰/۲ درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد. نتایج پارامترهای وضعیت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو گوشت نشان داد که دو سطح دارچین (۰/۱ و ۰/۲ درصد) سبب کاهش MDA کبد و پلاسما و ا فزایش TAS پلاسما شدند (P<0/05). همچنین سطوح دارچین بخصوص سطح ۰/۲ درصد سبب کاهش معنی دار MDA گوشت در روز کشتار و پانزده روز بعد از کشتار گردید (P<0/05). نتایج پارامترهای خونی نیز نشان داد که، در روزهای ۲۱ و ۴۲ این سطوح دارچین (۰/۱ و ۰/۲ درصد) تأثیر م عنی داری روی پروتئین پلاسما نداشتند (P>0/05). و همچنین سطح ۰/۲ درصد دارچین، در هر دو دوره (۲۱ و ۴۲ روزگی) سبب کاهش عددی اما غیر معنی دار گلوکز پلاسما نسبت به گروه شاهد شد.